Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Anmälningsparagrafen lyder;

”Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild, skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige har att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.”

 

Syftet med paragrafen är att komma till rätta med missförhållanden och att underlätta för personal och andra verksamma att göra anmälan om missförhållanden utan rädsla för repressalier. Anmälningsskyldigheten är därför inte förenad med någon sanktion, om anmälningsplikten inte fullföljs. Eventuella brister i omsorgen kan bättre följas upp och förebyggas med skyldighet att anmäla brister och missförhållanden. Socialnämnden har att följa upp en anmälan och utifrån uppföljningen besluta om vidare anmälan till tillsynsmyndigheten. Möjligheten står dock alltid öppen att göra en anmälan om missförhållanden direkt till tillsynsmyndigheten, i det fall den verksamhetsansvarige inte fullföljer sina åligganden enligt bestämmelsen eller om det finns skäl att tro att så skulle vara fallet. En anställd vid Grönåshemmet kan alltså själv rikta sig till tillsynsmyndigheten utifrån enbart en misstanke om att Grönåshemmet inte kommer att fullfölja sina omsorgsskyldigheter. Sekretess utgör inte hinder för anmälan direkt till tillsynsmyndigheten. Grönåshemmet eftersträvar att all personal vid företaget uppmärksammar och anmäler brister och missförhållanden för barn vid Grönåshemmet. Det kan framföras muntligt vid behandlings- och personalmöten eller inlämnas skriftligt till föreståndaren med hjälp av incident rapport, för kännedom och åtgärd. Föreståndaren skall snarast lämna kopia på anmälan till Socialnämnden i placerande kommun samt till IVO.

  • föreskriften skall finnas i den anställdes personliga Introduktionspärm och gås igenom av mentor med all nyanställd personal.
  • all personal skall vara väl förtrogen med föreskriftens innehåll och definitioner.
  • föreskriften tas upp med regelbundenhet i behandlingskonferens och APT.
  • när personal vid Grönåshemmet uppmärksammar brister och missförhållanden i verksamheten, skall detta omedelbart anmälas till föreståndaren.
  • föreståndaren ansvarar för att inkommen anmälan dokumenteras och behandlas, och att åtgärder vidtas i enlighet med anmälan.
  • föreståndaren ansvarar för att inlämna anmälan också till Länsstyrelsen, som en garanti för att anmälan uppmärksammats och behandlats skyndsamt.
  • föreståndaren registrerar anmälan i en särskild pärm och ansvarar för att utredning påbörjas samma dag anmälan inkommit och genomförs, mot bakgrund av de i anmälan upptagna uppmärksammade allvarliga bristerna i verksamheten.
  • dokumentationen innehåller vem som gjort anmälan och vad missförhållandena bestod i samt vilka åtgärder som vidtogs med anledning av anmälan. Föreståndaren skall anmäla detta i behandlingskonferens samt APT och informera personalen om vidtagna åtgärder.
  • föreståndaren samma dag som anmälan inkommit, skall vidta de åtgärder som krävs för att undanröja hot mot enskilds liv, hälsa eller säkerhet, även om det är oklart vad som inträffat.
  • polisanmälan avgörs i samråd mellan föreståndaren och vårdnadshavaren för den drabbade.