Incola AB’s ungdomshem Grönåshemmet, beläget i Järvsö Hälsingland, är hem för vård och boende för ungdomar i åldern 13-18 år. Vi har 7 behandlingsplaceringar och tar emot uppdrag såsom Neuropsykiatriska diagnoser, begynnande missbruk och/eller kriminalitet samt psykosocial problematik. Behandlingen bygger på medlevarskap och baseras på lösningsfokuserad och strukturerad vardag.

Vårt mål är att ge varje enskild ungdom de förutsättningar han/hon behöver för att vända sin livssituation till en positiv personlighetsutveckling, identitetsutveckling och socialiseringsprocess. Viktiga förutsättningar är trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet. Vi hjälper ungdomen att utveckla sin förmåga att relatera till andra, att utveckla ett språk och en förmåga att verbalisera och hantera känslor. Vi vill ge ungdomen en möjlighet att bearbeta tidigare trauman och svek, få självinsikt, självkänsla och mognad. Att ungdomen ska kunna tillgodogöra sig skolundervisning eller klara daglig sysselsättning/arbete. Ungdomen tränas i nödvändiga färdigheter för ett självständigt boende vid utskrivning såsom hushåll, ekonomi och samhällsorientering. Vi arbetar också för att familjen involveras i arbetet med ungdomen.

 

Behandlingsmetod

”En människa besitter all kunskap i världen och behöver bara en
god lärare som ställer de rätta frågorna för att hon skall ta fram den”
Sokrates

Grunden för behandlingen ligger i den Lösningsfokuserade metodiken (systemteori), som bedrivs individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen. Den lösningsfokuserade metodiken har likväl som KBT, DBT, MI m.fl. sina rötter i den Sokratiska metodiken. Detta gör det naturligt för oss att komplettera den lösningsfokuserade behandlingen med flertalet andra behandlingssätt anpassat utifrån individ och problematik. En validering av personen/situationen är fundamental, Det du har gjort hittills, hur tycker du det har fungerat? Skulle du kunna göra på något annat sätt?

Inom personalgruppen finns spetskompetenser som dagligdags används i kompletterande syfte. Se mer under Löfo.

Hästterapi

Att använda sig av flera hundra kilo häst för ömtåliga personer med smärta, stress och ångest är kanske inte det första man tänker på som behandlingsmetod. Men så kallad hästunderstödd terapi visar att samspelet människa och djur kan påverka både kropp och själ. Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Läs mer här.

Utredning via ADDIS Ung – Alkohol- & drogdiagnos instrument för ungdomar

ADDIS är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser. Läs mer här.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp och psyke och på ett socialt plan när man slutar. Läs mer här.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan innebär att behandlingshemmet och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att tillsammans utveckla behandlingshemmets verksamhet. Föräldrar och andra närstående bör delta och samverka i ungdomarnas förändringsarbete. Behandlingshemmet har i egen regi en familjeterapeut som kan bistå med att skapa en gynnsam miljö för berörda parter efter behandlingstidens slut. Läs mer under föräldrasamverkan.

Utsluss och eftervård

Efter avslutad behandling på HVB-hemmet tillhandahåller Incola AB utsluss till eget boende. Syftet är att träna inför ett eget boende med stöd av personal utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Processen delas in i tre olika faser; 1) Planering innan utsluss 2) Succesiv övergång i utsluss 3) Stöd i eget boende, eftervård. Kontakta oss för mer information.

 • Samverkan
  Regelbundna besök samt konternuerlig kontakt med socialtjänsten.
  Tydligt formulerade uppdrag. Behandlingsplanering inom 14 dagar som följs upp kontinuerligt.
  Personal från Grönåshemmet finns alltid med på möten och uppföljningar i hemkommunen.
 • Skola/Kursverksamhet
  Vi samarbetar med skolan i Järvsö samt Gymnasiet och särskolan i Ljusdal & Bollnäs, vår personal finns vid behov på skolan som stöd- och resursperson för våra unga.
 • Sysselsättning
  Skidåkning på vintern i Järvsöbacken, Ishockey fotboll, innebandy, fiske, häst, fjällresor sommar och vinter samt att naturen runt hemmet inbjuder till olika aktiviteter.
 • Utslussning/Eftervård
  Individuellt anpassad eftervård/utslussning, den unges behov styr insatserna.
  Träningslägenheter i Järvsö och Bollnäs finns.
 • Organisation/Personal
  9 anställda fördelat på 4 män och 5 kvinnor med adekvat utbildning såsom socionom, socialpedagog, behandlingspedagoger med fortbildning i det lösningsinriktade förhållningssättet. Bemanning: Dygnet runt, året runt
 • Handledning
  Ärende och processhandledning för personalen en gång/månad eller oftare vid behov, görs av vår konsultpsykolog.
 • Kommunikation/Avstånd
  34 mil norr om Stockholm.
  15 mil söder om Sundsvall.
  Utmärkta kommunikationer med tåg och buss